عرضه خرما
خانه / خرما / ارزش غذایی خرما از همه نظر

ارزش غذایی خرما از همه نظر

ارزش غذایی خرما از همه نظر را کامل شرح داده ایم پس با ما باشید.
خرما درهرم تغذیه اهمیت زیادی داردوازارزش غذایی والایی بر خورداراست به طوری که می توان گفت خرما هم غذاست وهم دوا وهم قابلیت ذخیره سازی ونگهداری را دارد.ومی توان بیش ازیک سال آن را ذخیره نمودبدون اینکه خاصیت وارزش غذایی خودراازدست بدهد.خرما ودرخت خرمامانند معدنی است که انواع غذا ودوا را می توان ازآن تهیه کرد .
خرما بهترین غذابرای مناطق گرمسیروبیابانی است:هم به این دلیل که عطش را فروکش می کندوهم به این دلیل که سریع املاح وموادازدست رفته را جایگزین می کند وانرژی لازم را برای فعالیت فراهم می آورد.
با توجه به اهمیتی که بشربرای خرماقائل بوده برای تمام اجزاء وقسمت های مختلف خرما ودرخت خرما درزبان ها وفرهنگ های مختلف اسم های خاصی وضع شده است،به عنوان مثال درزبان عربی بیش از۶۰اسم ودرزبان فارسی ومحلی بیش از۴۰اسم برای اجزای مختلف آن وجوددارد.
ازطرف دیگربراساس تحقیقات انجام شده خرما کامل ترین غذاهاست زیراتقریبا همه ویتامین ها واملاح معدنی را دارامی باشد:
ویتامین ها یA-E-C-D وهمچنین ویتامین های گروه Bدرخرماوجوددارد.
همچنین خرماشامل:پروتئین،چربی،کربوهیدرات،سدیم،پتاسیم،منیزیم،کلسیم،آهن فسفر،کلر،ید وکاروتین واسیدهای آمینه به نسبت های متفاوت می باشد. بنابراین می توان گفت: هیچ میوه یا موادغذایی وجود ندارد که این همه مواد واملاح را داشته باشد.
.البته ازمتون قرآن وحدیث نیزاستنباط می شود،که خرماغذای کاملی است ونیازهای غذایی انسان رابرطرف می کند،چنانکه خداوند درقرآن آن را رزق نامیده وپیامبرصلی الله علیه وسلم هم فرموده:اگردرخانه خرمانباشداهل آن خانه گرسنه اندیعنی نیازهای غذایی بدن آنها برآورده نشده است .
ام المؤمنین عایشه نیزروایت می کندکه چندهلال سپری می شدولی درخانه پیامبرصلی الله علیه وسلم آتشی برای پخت وپزروشن نمی شد،سؤال شدپس شما چه می خورید؟  فرمود:خرماوآب مگراین که هرازچندگاهی همسایه ها برای پیامبرصلی الله علیه وسلم شیرمی آوردندوپیامبرآن رامی نوشید.
ازطرف دیگرتجارب وگفتارسالخوردگان نیز گویای این مطلب است به طوری که آنها بیان می کند درسال های قحطی افرادی بودند که ماهها فقط باخوردن خرماوآب زنده مانده اندالبته این مطلب درعصرحاضرنیز به اثبات رسیده،زیرا افرادی هستندکه چهل روزفقط آب وخرما خورده اند بدون اینکه دچارسوء تغذیه یا مشکلی شوند.
  با توجه به ارزش غذایی والایی که خرما از آن برخوردار است؛ازنظراقتصادی اهمیت زیادی دارد به طوری که هم اکنون تولیدوصادرات خرما جزء مهمی ازاقتصادبسیاری ازکشورها خصوصا برخی کشورهای اسلامی به حساب می آید.تولیدسالیانه خرمادرجهان حدود۰۰۰/ ۲۰۰/۳تن می باشد.امروزه استفاده های غذایی ،دارویی وصنعتی متعددی ازخرما می شود.
   آنچه مایه تأسف است این که بسیاری ازافرادازارزش واهمیت خرما ونقش آن درسلامتی افرادوخانواده بی اطلاعند ،اگرتوسط رسانه ها ودولت ها دراین زمینه تبلیغات واطلاع رسانی کافی صورت بگیرد،وکارخانه هایی به وجود بیاید که انواع مشتقات خرما راتولیدنماید،ودرصنعت تولیدات موادغذایی ازآن استفاده کنند،علاوه براشتغال زایی ضامن سلامتی افرادجامعه خواهد بود.باتوجه به اینکه امروزه مضرات بی شمارقندوشکرآشکارشده به طوری که علت و زمینه سازبسیاری ازبیماری ها به شمارمی آیدوهیچ گونه ارزش غذایی ندارد، بسیار مناسب است که مردم به جای مصرف بی رویه قندوشکرازشیرینی جات طبیعی مثل خرما، عسل ،کشمش وغیره استفاده کنند که هم ارزش غذایی آن بالاست وهم ازسوءتغذیه وازبسیاری ازبیماری ها پیشگیری به عمل می آید.
علاوه برخواص خرما ازکلیه اجزاء وقطعات درخت خرما نیزاستفاده های متعددی می شودبه عنوان مثال ازشاخه های آن درساخت انواع سبد،زنبیل،حصیرووسایل دیگراستفاده می شودازلیف وچوب وتنه خرما درصنعت چوب ونئوپان استفاده می شودکه اگرباتوجه به پیشرفت های علمی وصنعتی ازآن به درستی بهره برداری شودمی تواند درتوسعه وشکوفایی اقتصادی نقش مهمی داشته باشد .

مطلب پیشنهادی

فروش ویژه خرمای زاهدی خشک

خرمای زاهدی خشک خرمایی فوق العاده خوشمزه و بسیار دل چسب می باشد. بسته بندی خرمای زاهدی با تکنولوژی پیشرفته دستگاه ها و ماشین آلات صورت می گیرد. این محصول دارای

پاسخی بگذارید

تماس با ما درباره ما